"עשרה קבין יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים" נאמר מקורותניו (מסכת קידושין) ...