אדוני שר האוצר, כבעלי המניות של מדינת ישראל, אנחנו רוצים לקבל כל רבעון דו"ח רווח והפסד. עלינו ,תשלומי המס ההולכים ...