כוחם התיראפויטי של סיפורים בכך שהם מהווים דרך עוקפת הגנות, המאפשרת לנו להתבונן בסיטואציות ובמצבי חיים של הגיבורים, מהמרחק בטוח ...