אתה רואה שני ילדים מכים זה את זה אז תתערב? הם נראים בערך באותו גיל מנהלים מהלומות הדדיות אז להתערב? ...