המעברים האקולוגיים בישראל הינם פתרון לבעיית קיטוע המרחבי של בעלי החיים ובכך גם לשמור על אורח החיים של מיני בעלי ...