ברמה המדינית, ייצוא היא דרך לממן את הייבוא, אולם ברמת הפרט – המעבר משיווק מקומי לייצוא היא דרך להגדלת הרווחים ...