הכותרת "סדר – דין – מקוצר " לא תימחק אם הבנק צרף לתביעה ראשית ראייה בכתב , וכן פרט את ...

כאשר מוגשת תביעה בסדר-דין-מקוצר ,בכדי לקבל רשות להתגונן כל אשר על הנתבע להראות בשלב זה היא גרסה , שתעמוד בחקירה ...

היחסים הכלליים שבין בנק ללקוחו ,חובת זהירות כחובה המוטלת על הבנק כלפי לקוחו עומדת דרך שסתומים חוזיים ,כגון "תום לב ...

חרף חילוקי הדעות ,מקובלות שתי הפרופוזיציות הבאות : ראשית , כי היחסים בין בנק לבין לקוח , אשר פתח בבנק ...

כאשר הלקוח מצוי במצוקה מצופה מהבנק לנהוג בהתאם לחוב-הנאמנות שהוא חב כלפיו .בהתניית שרות בשרות יש משום הפרת חובה זו ...

במסגרת יחסי בנק-לקוח העמיד הבנק  לרשות הלקוח של יאן קליימן אשראי , מזה שנים נמצאים חשבונות הלקוח של קליימן יאן ...

באמצעות חוק שיקים ללא כיסוי הטילה המדינה על הבנקים את החובה להגביל את החשבונות והלקוחות להם סורבו שיקים , עפ"י ...

בסעיף שבהסכם בין בנק לאומי לבין לקוחותיו נקבע : " כל יתרת חובה שתיווצר במסגרת האשראי תסולק לבנק במועד שנקבע ...

אשראי הינו מושג רחב הכולל בחובו עסקאות מסוגים שונים ,אולם אנו נתמקד בשני אפיקי אשראי עיקריים :הלוואה ויתרת חובה בחשבון ...

ערעורים ,על פסק -דינו של בית המשפט המחוזי ,לפיו התקבלה בחלקה תביעת המערערת והבנק המשיב חוייב לפצותה בגין "מענקי מדד ...