חיוב במדד נוסף עקב מועד נטילת הלוואה והחזרתה שנקבע ע"י הבנק , ומטרתו היחידה הינה העלאת מחיר ההלוואה , יבוטל ...

באמצעות חוק שיקים ללא כיסוי הטילה המדינה על הבנקים את החובה להגביל את החשבונות והלקוחות להם סורבו שיקים , עפ"י ...

בסעיף שבהסכם בין בנק לאומי לבין לקוחותיו נקבע : " כל יתרת חובה שתיווצר במסגרת האשראי תסולק לבנק במועד שנקבע ...