משמעו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה- 2014 אינו גישור חובה, וגם לא מדובר בחובה של העובדים ...