נשים וגברים שווים בחובת החאג׳, רק צריך להגן עליהן קצת, בשל טבען... לקראת החאג׳ הבא עלינו לטובה. ...