יצירת הסדרים כובלים עלולה להביא לפגיעה בתחרות, ובסופו של יום גם בצרכנים עצמם. הגוף האמון על אכיפת הסוגיה, היא רשות ...