האם ניתן לתקוף בבית המשפט צוואה כאשר המצווה עדיין חי?

מאמר זה דן בתקדימים וסוגיות שונות בנושא ערעור על צוואה כאשר המצווה עדין בין החיים.

בחורה עם מחשב נייד

ראובן ושמעון הינם אחים. אביהם הינו בא בימים, אינו מצוי בקו הבריאות, ולמרבה הצער אף דעתו איננה צלולה עוד. יום אחד, נודע לשמעון כי ראובן שכנע את אביהם לרשום צוואה לטובת ראובן בלבד, כאשר שמעון אינו יורש דבר וחצי דבר. מה יוכל שמעון לעשות? האם יותר לו להגיש למשל תביעה לביטול צוואת אביו, ולהוכיח כי אביו איננו מסוגל כלל להבין בטיבה של צוואה, וכי אחיו ראובן השפיע עליו השפעה בלתי הוגנת, וגרם לו בעורמה לנשל את בנו השני מן הירושה? האם בית המשפט יוכל להושיט לו סעד?

ביום 8/8/2013 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין מעניין ביותר, העוסק בסוגיה זו. בדרכם אל בית המשפט העליון, עברו הצדדים שם דרך שתי ערכאות נוספות, שהרי בית המשפט העליון בישבו בתיקי ירושה מהווה כידוע ערכאה שלישית, אשר בדרך אליה שומה על המתדיין לעבור תחילה בבית המשפט לענייני משפחה, ולאחר מכן לערער לבית המשפט המחוזי.

שתי הערכאות דלמטא קבעו כי יש למחוק על הסף תביעה שעניינה בקשה לסעד הצהרתי לפיו אין כל תוקף למסמך המתיימר להיות צוואה. מחיקה על הסף פירושה שכבר בשלב מקדמי ביותר, טרם שמיעת ראיות, בית המשפט דוחה את התיק מעל פניו ומסרב לדון בו.

התביעה הוגשה נגד אישה על ידי נכדיו של בעלה המנוח. בתביעה ביקשו הללו לתקוף ולבטל צוואה אשר אותה אישה חתמה עליה, ואשר הזוכה לפיה הוא מי שהיה בן-זוגה לאחר מות בעלה. הצוואה הזו שינתה צוואה קודמת של אותה אישה, אשר לפיה הנכדים של בעלה היו היורשים. העיזבון עליו נסב הסכסוך היה, כמו במרבית המקרים, דירת מגורים.

בעת שמיעת התביעה האישה כבר לא הייתה כשירה מבחינה משפטית על מנת לכתוב צוואה, באשר הייתה כבר פסולת דין, לאחר שבית המשפט הכריז עליה כחסויה, ומינה לה אפוטרופוס שיפעל בשמה ובמקומה, הן לגופה והן לרכושה. לא כך היה בעת עריכת שתי הצוואות.

הנכדים חששו פן העדים שיכולים לתמוך בתביעתם לא יהיו עוד בין החיים, ולכן לא המתינו והגישו את ההליך כאשר המצווה הייתה עדיין בין החיים. הנכדים טענו כי זכותם נובעת מכוח הצוואה הקודמת, אותה משנה הצוואה החדשה. נקבע, כי מצב דברים זה אינו מקנה לנכדים זכות עמידה בטרם פטירת המצווה.

שאלה נוספת, אליה נדרשו שופטי בית המשפט המחוזי בערעור הראשון, ולגביה נחלקו דעות השופטים, הייתה – האם תביעה כזו הייתה אפשרית לו הייתה מוגשת על ידי האפוטרופוס שמונה לעורכת הצוואה, לאחר שזו הפכה לחסויה, ולא על ידי יורשים פוטנציאליים.

השאלה המשפטית הרחבה יותר, הינה האם ניתן בכלל לדון בבית המשפט בתוקפה של צוואה כאשר אותו אדם שחתם עליה עדיין מהלך בינינו. צוואה היא מסמך משפטי מיוחד. תוקפו המשפטי מושהה, עד להתקיימות התנאי של פטירת המצווה. צוואה אינה חוזה. היא מסמך חד-צדדי, ולא דו-צדדי. אפילו צוואה הדדית, בה קיים אינטרס הסתמכות חוקי מוגן של בן-הזוג, ניתנת לשינוי בתנאים מסוימים, וכל עוד המצווה העורך את השינוי חי.

בתי המשפט אינם מוסמכים כלל לנהל תיק בדבר ירושתו של אדם עד אשר הוכח להם מעל לכל ספק כי אותו אדם הינו כבר בר-מינן. ההיגיון הוא כי כל עוד אדם חי, רשאי הוא לחזור בו, לשנות את דעתו, לבטל את צוואתו או לשנותה. כמו כן, רשאי כל אדם לבצע עסקאות בנכסיו, אשר תרוקנה מתוכן צוואה אותה ערך בעבר, ותבצענה דיס פוזיציה בנכסי העיזבון העתידי. צוואה לעולם אינה מעשה סופי ובלתי הפיך. אפילו אדם שאינו כשיר מסיבה פיזיולוגית או מנטאלית לערוך צוואה במועד כלשהו –  עשוי לשוב לאיתנו ולצוות את עיזבונו בצוואה תקפה וכשרה.

ודוק! אף לאחר שהמוריש נפטר ואיננו עוד, הצוואה עצמה אינה מספיקה. היורשים אינם יכולים, דרך משל, לפנות לבנק פלוני כאשר הם אוחזים בצוואה, ולבקש לקבל לידיהם את כספיו וחסכונותיו של המוריש. לא ולא! תחילה על היורשים לפנות לערכאה המתאימה, ולקבל צו שיפוטי, הקרוי "צו קיום צוואה". היה וישנה יותר מצוואה אחת, בית המשפט יקבע איזו מהן תקפה, ומי הם אכן היורשים. אם קיימות טענות נגד התוקף המחייב של הצוואה, לרבות טענות בקשר עם הכושר המשפטי של המנוח, אזי תחילה בית המשפט יברר אותן, ויקבע ממצאים. בטרם שנעשה כל זה, אין ליורשים מעמד, וזכייתם אינה וודאית.

בית המשפט דחה את טענת הנכדים, הם היורשים, כאילו כיון שהחסויה איננה מסוגלת, ועל כך אין מחלוקת, לשנות כיום את צוואתה, אזי אין מניעה לדון כבר עתה בתוקף צוואה אותה רשמה בטרם הפכה לחסויה. בית המשפט התייחס לאופיים המיוחד, הסוער והאמוציונאלי, של תיקים הדנים בסכסוכי ירושה, וקבע כי אין לעודד הגשת תביעות התוקפות צוואות גם אשר המוריש איבד את כשרותו, דבר אשר יחריב את המשפחה כולה, ויפגע ביחסים בין היורשים הפוטנציאליים לבין עצמם, וכן בינם לבין המוריש-החסוי. הכרעה הפוכה של בית המשפט עלולה הייתה "לתת אור ירוק" לגל של תביעות בין יורשים בלתי-וודאיים, אשר כל אחד אוחז בצוואה אחרת, ומבקש להפיל את אחיותיה הסותרות לה, ולרשת בעתיד הוא לבדו. מלחמות הירושה היו מתחילות אז עוד בטרם הפטירה!

באשר למחלוקת בין השופטים המחוזיים בשאלה אם אפוטרופוס יכול לתבוע ביטול צוואה בשם החסוי בעודו חי, קבע בית המשפט עליון כי כשם שאפוטרופוס אינו יכול לערוך צוואה בשם חסוי, כך אין אפוטרופוס מוסמך לתבוע ביטול צוואה שערך החסוי טרם מינויו של האפוטרופוס.

פסק הדין שיצא מלפני בית המשפט העליון ליבן והבהיר היטב את הדין, וההלכה הברורה היא כי כל עוד שהאדם החתום על צוואה הינו בין החיים, לא ניתן כלל לפנות לבית המשפט בתביעות שנושאן תוקפה החוקי של צוואה, אחת היא מי הוא התובע, ואחת היא אם נגרעה כשרותו של המצווה, אם לאו .

עו"ד אודליה אלטמן
אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-28 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדיני משפחה, כגירושין וירושה: צוואות, הסכמי ממון, מזונות, משמורת, חלוקת רכוש, אבהות, ידועים בציבור, פונדקאות ועוד. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה אלטמן כדרך קבע בתוכניות הטלויזיה והרדיו השונות ומשתפת את קהל הצופים והמאזינים בסוגיות מתחומי עבודתה.