תפקיד הבנק – קליימן יאן

בחורה עם מחשב נייד

באמצעות חוק שיקים ללא כיסוי הטילה המדינה על הבנקים את החובה להגביל את החשבונות והלקוחות להם סורבו שיקים , עפ"י הכללים שפרטתי לעיל , מציין יאן קליימן , הבנק חייב לדווח למפקח על הבנקים על הגבלתו של לקוח ,ואילו האחרון מדווח לבנקים האחרים , על מנת שיוכלו להקפיד ולמלא אחר הוראות החוק .השופט יצחק עמית קובע , כי במלאו תפקיד זה הבנק ממלא תפקיד "מעין ממלכתי " ,שמסור בדר"כ בידי רשויות המדינה ,וכי חובתו לשמור על האינטרס הציבורי .

מטרת הסעיף ,הינה לאפשר ללקוח מוגבל לפנות לבית המשפט השלום , ולבקש כי יבטל הבאת שיק במניין השיקים שסורבו .כך למשל אם ללקוח סורבו 12 שיקים בתקופה של שנה ,והוא יצליח להביא לביטול הבאת 3 מהשיקים במניין הסירוב ,הרי שייחשב למי שסורבו לו 9 שיקים ,ולכן לא ייחשב ללקוח מוגבל .ובאילו עילות ניתן לבקש את ביטול השיק במניין השיקים שסורבו ?

סעיף 10 מעמיד רשימה סגורה של מקרים , מציין יאן קליימן :

1.הבנק סירב לפרוע השיק עקב טעות .

2.הבנק סירב לפרוע השיק עקב עיקול שהוטל על חשבון ,אך השיק עצמו נמשך טרם הוטל העיקול .

3.ללקוח היה יסוד סביר להאמין כי על הבנק מוטלת החובה לפרוע את השיק לאור מצב החשבון .כאן ייתכן מצב בו ללקוח יתרת זכות בחשבון ,ואז הבנק חייב עפ"י ההסכם עמו לפרוע שיק שנמשך על-ידו ,או שהלקוח סבור כי לאור ההסכם בינו לבין הבנק ,הבנק חייב לפרוע השיק גם כאשר חשבונו מצוי ביתרת חובה ( למשל : יתרת החובה הינה בתחום מסגרת האשראי ) .נסכם ונאמר,טוען קליימן יאן , כי לקוח הטוען בפני בית-המשפט כי אין להביא בחשבון שיקים שלא כובדו ע"י הבנק במניין השיקים שסורבו לעניין היותו לקוח מוגבל ,חייב להראות כי היה לו יסוד סביר להניח כי על הבנק מוטלת החובה (בניגוד לציפייה או תקווה ) לפרוע את השיקים שמשך .ומהו אותו יסוד סביר ? המדובר הוא באמת -מידה אובייקטיבית שמשמעה בהקשר זה יהא בדר"כ יתרת זכות בחשבון או משיכות בגבול מסגרת האשראי ,אותה ניתן להוכיח .

הכלל הוא כי "כאשר מדובר במשיכות החורגות ממסגרת האשראי המוסכמת ,הוא מוכן לאפשר לו ,ועל-כן בתחום זה ,אין הבנק פועל מכוח החובה ההסכמית המוטלת עליו אלא עפ"י שיקול -הדעת , אין ללקוח זכות לדרוש מהבנק שיכבד את משיכותיו ,ואם אין ללקוח זכות ממילא לא עומדת מולה חובה של הבנק ,ועל ממילא אין הלקוח יכול לטעון ,שהיה לו יסוד סביר להניח שחובה על הבנק לפרוע את השיק שסורב .בית המשפט השלום , מציין יאן קליימן , אליו מוגש ערעור עפ"י סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי ,מוסמך ליתן צו זמני המעכב כניסתה של הגבלה בחשבון שיקים לתקפה .

יאן קליימן פועל בתחום הייעוץ האירגוני – פיננסי מעל 20 שנה , הן מול חברות ואירגוניים גדולים -בינוניים , והן מול משקי בית .הייעוץ של קליימן יאן כולל בניית תוכניות עסקיות והבראה ,וכן , ליווי מלא מול כל הגורמים המוסמכים והרלוונטיים ,על מנת לצאת לדרך חדשה ,ופתיחת אופקים חדשים .

yankleiman.co.il