תביעה בסדר-דין-מקוצר : יאן קליימן

בחורה עם מחשב נייד

כאשר מוגשת תביעה בסדר-דין-מקוצר ,בכדי לקבל רשות להתגונן כל אשר על הנתבע להראות בשלב זה היא גרסה , שתעמוד בחקירה נגדית מבלי שתקרוס תחתיה , ואשר אם תתקבל כמהימנה תהיה בה תשובה לתביעה .אך בגרסתו חייב הנתבע המבקש רשות להתגונן להיכבד ולהיכנס לפרטי הדברים .כאשר לקוח אינו חורג ממסגרת האשראי המאושר שהוקצה לו ע"י הבנק ,אין האחרון רשאי לסרב לכבד שיקים שנמשכו מחשבון הלקוח .הבנק רשאי היה להעמיד את הלוואות המשיבים לפרעון מיידי .בית המשפט של הערעור קיבל את טענת הבנק כי המשיבים חרגו ממסגרת האשראי שהוקצתה להם .התיישנות תביעת חוב של לקוח בגין חיובי ריבית שבוצעו יותר מ-7 שנים לפני הגשת התביעה .יש ליתן רשות להתגונן כאשר הנתבע מציג הגנה לכאורה ,ואפילו בדוחק .אם ניתנת רשות להתגונן לחייב עצמו ,הרי יש ליתן אותה הרשות לערבים לחייב ,שכן חיובם נובע מחיובו הוא .העובדה כי הבנק מוסיף לכבד שיקים של לקוחו גם לאחר שהאחרון חרג ממסגרת האשראי ,אינה מהווה יסוד סביר להניח כי הבנק ימשיך לעשות כן .העלמת עין מצד הבנק על חריגה מהמסגרת המותרת ,אינה מחייבת אותו להמשיך ולנהוג באותה דרך .

יש להטיל על הבנק חובות מיוחדות שאינן מוטלות על צד בחוזה רגיל , לאור האמון הרב והתלות של הלקוח בבנק .לקוח הדורש מהבנק קבלת מסמכים בכדי להתגונן כנגד תביעתו ,והבנק אינו ממצאים לו ,יקבל רשות להתגונן על מנת שיוכל לקבל המסמכים במסגרת קדם המשפט.כאשר בנק תובע לקוח בשל הלוואה שלא שולמה ,( להבדיל מתביעה בגין כל חובות הלקוח ) ,והלקוח אינו מכחיש קיום החוב ,הרי שאין רלוונטיות לטענות הלקוח על התניית שרות בשרות , ועל כפייה שביצע הבנק בה הוכרח לפתוח תוכניות חסכון , חוב ההלוואה אינו מוכחש ,ולכן ליתן רשות להתגונן בגין טענות אלו .הלכה היא כי בין הבנק ללקוחותיו מתקיימים יחסי נאמנות המחייבים את הבנק לפעול לטובת הלקוח .אולם כאשר לקוח מביע התנגדות מפורשת לכך כי הבנק ישבור פיקדונות המהווים בטוחה לחשבונו לשם כיסוי יתרת החובה שבחשבונו ,אין הוא יכול אחר-כך לטעון כלפי הבנק כי הפר את חובתו זו בכך שלא מימש את הביטחונות במועד בו הובעה התנגדות כאמור .בנק חב ללקוחו חובת נאמנות וחובה לפעול בקיום ההסכמים עמו בתום-לב .חובה זו ביחסי בנק-לקוח הינה מוגברת ,לאור יחסי התלות של הלקוח בבנק .בנק שהערים קשיים מיותרים על לקוח שמעוניין היה לפעול למען תשלום חובותיו ,והיתנה מימוש המשכנתא ע"י קונה מטעם הלקוח בקבלת בטחונות נוספים מעבר לאלו שהיו בידיו ובלא הצדקה ביחס לגובה החוב ,מפר את חובותיו כלפי הלקוח .

כאשר מתבצעת התניית שרות בשרות ע"י הבנק ,מציין יאן קלייימן , הרי שעילת התביעה נוצרת בכל עת שנפתחת תכנית חיסכון בעקבות אילוץ .מאותו מועד מתחיל מרוץ ההתיישנות .לבנק חובת אמון כלפי לקוחותיו הקובעת סטנדרט גבוה של התנהגות ראויה ,בחינת אדם לאדם -מלאך .אחד מעמודי התווך של החובה הינו איסור התניית שרות בשרות .העובדה שהבנק היה נכון בעבר לסטות ממסגרת האשראי המוסכמת אינה מחייבת ואף אינה מלמדת ,כשלעצמה ,על חובה לעשות כן בכל עת גם בעתיד וללא כל הגבלה .הבנק זכאי לשקול את מדיניותו בכל עת ועת .מקום בו הוא מאשר חריגה ,נושא הוא בסיכון עד לשלב שלא יחפוץ להמשיך ולנהוג כך .הסכם להגדלת מסגרת אשראי של הלקוח יכול ויהיה בעל-פה .כאשר הבנק אינו מספק כל הסבר לשאלה מדוע שועבדו נכסי הלקוח לטובתו ,הרי שיש להעדיף את גרסת הלקוח לפיה השעבוד נעשה לצורך קבלת אשראי מהבנק .בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן אין בית המשפט בודק את מהימנותו של הנתבע ,אולם אם מהראיות על פניהן עולה שלהגנת הנתבע אין כל יסוד ,הרי שאין ליתן לו את הרשות להתגונן .כאשר בית המשפט נותן לנתבע את הרשות להתגונן על אף העובדה כי הגנתו דחוקה ביותר , הרי שיש להתנות מתן הרשות בהפקדת חלק מסכום התביעה בקופת בית המשפט .כך מובטח לפחות תשלום חלק מהחוב ,באם תדחה הגנת הנתבע .

נדחתה טענת המערער כי האחריות בגין נפילת ניירות ערך רובצת על כתפי הבנק .על הבנק שסרב לכבד שיקים של הלקוח שלא כדין ובניגוד להסכם בדבר מסגרת האשראי של הלקוח ,לפצותו על נזקים שנגרמו לו עקב כך .שיחות הכנה וגישוש בין לקוח לבנק לקראת האפשרות כי הלקוח יפתח חשבון בבנק ,אינן מהוות חוזה המחייב את הבנק ליתן אשראי ללקוח , הבנק רשאי להבהיר ללקוח כי במידה ולא יגיע עמו להסדר בדבר תשלום חובו ,ינקוט באמצעים החוקיים העומדים לידיו ,ביניהם בקשת פרוק לחברה או הגשת תביעה לתשלום חוב .זהו לחץ כלכלי לגיטימי ,ואין מדובר בחתימה על הסדר מתוך כפיה .בהעדר קו אשראי ללקוח ,הבנק יכול להודיע על שינוי הריבית במודעות בסניפים ובעיתון ,ואין הוא נדרש לשלוח הודעה אישית .כאשר בתנאי ההלוואה נכתב במפורש כי לפירעון מוקדם של ההלוואה נדרש אישור של בנק ישראל ,ואישור כזה לא ניתן ,אין להלין על תום-ליבו של הבנק שסרב במצב זה לפרוע ההלוואה טרם זמנה .

 

קלייימן יאן
קליימן יאן ייעוץ . יאן קליימן ייעוץ . יאן קליימן משכנתאות . קליימן יאן הכוונה וייעוץ