מהו אשראי ? יאן קליימן

בחורה עם מחשב נייד

אשראי הינו מושג רחב הכולל בחובו עסקאות מסוגים שונים ,אולם אנו נתמקד בשני אפיקי אשראי עיקריים :הלוואה ויתרת חובה בחשבון שוטף .בעוד שבאפיק הראשון סכום ההלוואה ,מועדי פרעונה ושיעור הריבית נקבעים מראש ,הרי שבמקרה השני , מסביר יאן קליימן ,מדובר בנטילת הלוואה לזמן ולהיקף אשר אינם לרוב מראש , הרי במקרה השני מדובר בהלוואה לזמן לא מוגדר .

קיימים סוגי הלוואות שונים .הלוואה יכולה להיות צמודה למדד כלשהו ,או שהיא בלתי צמודה .לרוב ,הלוואות לזמן קצר ,אינן צמודות ,והלוואות לטווח ארוך הינן צמודות .הריבית המשולמת לבנק עבור ההלוואה יכולה להיות קבועה או משתנה במהלך התקופה .בהלוואה נקבעים מועדי פרעון קבועים ,היכולים להיות מסוגים שונים ,חודשיים , רבעוניים ,שנתיים ,או בכל דרך אשר הלקוח והבנק מסכמים עליה .ולעיתים הבנק נותן ללקוח גרייס , אורכה .הכוונה היא , כי תשלומי פרעון הקרן או הריבית או שניהם יחד יתחילו רק לאחר תקופה מסוימת .עם זאת , מציין קליימן יאן , גם במקרה של מועד פרעון קבוע נוהגים הבנקים להכליל בחוזה ההלוואה סעיף ,המקנה לבנק את הזכות לדרוש את ההלוואה בחזרה לפני מועד הנקוב .אך זאת רק במקרים בהם הבנקאי רואה סכנה בגביית המגיע אם יחכה למועד הנקוב .כגון : הלווה אינו פורע את התשלומים במועד שנקבע ,מתמנה כונס נכסים לרכושו או המפעל מקבל החלטה על פירוקו ,הלווה מספיק את עסקיו לתקופה ממושכת , או בכלל מפסיק פעילות עסקית ,הלווה מכר את נכסיו או חלקם ,הנתונים שנמסרו בחוזה ההלוואה אינם נכונים ,וכו" .

אשר לחשבון השוטף , מציין יאן קליימן , במשק הישראלי מקובלים שני סוגים עיקריים של חשבונות שוטפים .הסוג הראשון – הוא חשבון העו"ש בו משתמש הלקוח לשם הפקדת ומשיכת כספים ,הכלל הוא , כי הלקוח יכול למשוך מחשבונו סכומים רק בגובה היתרה הקרדיטורית -לפי סכום הכסף המופקד בפועל בחשבון .אולם , קורה כי הלקוח נותן הוראת תשלום הגורמת ליתרה להיות דביטורית ,כלומר ,ביתרת חובה .לבנק אינטרס לגיטימי לשמור לעצמו את הזכות להסכים או לסרב למשיכת היתר ,ואף אם הסכים הבנק לכבד את הוראת תשלום ההופכת את החשבון לדיביטורי אין ללמוד מכך ,כי הבנק תמיד מחוייב בכך ,היווצרות יתרות חובה בחשבון העו"ש עשויה להביא לחיוב הלווה בשיעורי ריבית גבוהים במיוחד .

סוג שני של חשבון שוטף הוא חשבון חוזר דביטורי (חח"ד ) המשמש כחשבון מסגרת לנטילת הלוואות קצרות מועד , בלא קביעת סכום קבוע .במצב זה , הלקוח והבנק למעשה מסכימים מראש על כך כי הלקוח יקבל אשראי בחשבון ,והבנק מתחייב לכבד את כל ההוראות התשלום שבתוך המסגרת המוסכמת .בניגוד להלוואה רגילה ,בה הלקוח מקבל את הסכום הלוואה עם חתימת החוזה , הרי בחשבון זה רשאי הלקוח למשוך , בגבול הסכום המאושר ובתוך תקופת האשראי המוסכמת , כל סכום שנראה לו ולכל יעד הרצוי לו .הלקוח רשאי להשתמש באשראי המאושר ,כולו או חלקו ,או לא להשתמש בזכותו לאשראי קצוב כלל.הריבית על האשראי בחשבון מחושבת רק על הסכום המנוצל בפועל מתוך המסגרת ,ולא על כל הסכום המאושר .