חוק מיחזור אלקטרוניקה

חוק מיחזור אלקטרוניקה
חוק מיחזור אלקטרוניקה

חוק מיחזור אלקטרוניקה

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נקבע בשנת 2012 ונכנס לתוקף בשנת 2014. החוק קובע הסדרים בנוגע לטיפול הסביבתי הנדרש בסוללות, מצברים וציוד חשמלי ואלקטרוני תוך הטלת אחריות מורחבת על היצרנים והיבואנים למחזר פסולת זו בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.

מטרות החוק

  • ·         קביעת הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני.
  • ·         עידוד שימוש חוזר במוצרי אלקטרוניקה.
  • ·         צמצום כמות הפסולת האלקטרונית אשר נוצרת מציוד אלקטרוני.
  • ·         הקטנת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של מוצרי אלקטרוניקה.

חובת דיווח ועמידה ביעדי המיחזור

לפי החוק, יצרנים ויבואנים חייבים בדיווחים חצי שנתיים ושנתיים בנוגע לציוד החשמלי אשר נמכר על ידם תוך עמידה בדרישות חוק מיחזור אלקטרוניקה אשר נקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. החוק מטיל אחריות למימון איסוף הפסולת האלקטרונית מנקודות האיסוף על הרשויות המקומיות, המשווקים ומחזיקי פסולת שאינה ביתית. האחריות והעמידה בחובות החוק, ביעדי המיחזור ובמימון ודיווח מוטלות על היצרנים והיבואנים ומתבצעות בעזרת התקשרות במימון ובהסכם עם גוף יישום מוכר האחראי על המיחזור.

יישום החוק על ידי חברות למיחזור פסולת אלקטרונית

חוק מיחזור אלקטרוניקה קיים בעולם מזה שנים, שווייץ הייתה הראשונה לחייב במיחזור אלקטרוניקה כבר לפני 20 שנה. חוק מיחזור אלקטרוניקה בישראל מבוסס על הדירקטיבה האירופאית הידועה בשמה – WEEE. גוף מוכר האחראי על יישום המיחזור הוא חברה אשר הוכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחראית לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום חובותיהם של היצרנים והיבואנים לפי החוק בטיפול בפסולת אלקטרונית, גופים אלה אחראים על:

  • מיון, שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר וטיפול בפסולת האלקטרונית באופן אשר ימנע פגיעה בסביבה.
  • פינוי הפסולת מכל רשות מקומית אשר תתקשר עמם תוך מימון עלויות הפרדה ואיסוף.
  • השמדת מדיה מגנטית לצורכי אבטחת מידע
  • פינוי פסולת ציוד מכל משווק הקשור עם החברה האחראית ומימון עלויות אחסון ופינוי בהתאם לחובות המשווק בחוק.
  • פינוי פסולת אלקטרונית מבתי עסק המחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית תוך מימון עלויות הפינוי.
מיחזור פסולת אלקטרונית
מיחזור פסולת אלקטרונית – שורו מיחזור אלקטרוניקה לעסקים

יעדי המיחזור

החוק מגדיר יעדי מיחזור שנתיים, על פיהם, חובתו של כל יצרן ויבואן לעמוד כדי למלא אחר החוק. היעד השנתי מגדיר את היחס שבין משקל הפסולת האלקטרונית הממוחזרת לבין הציוד האלקטרוני שמכר היצרן או היבואן בשוק במהלך השנה הנתונה.

shuru
שורו – מיחזור אלקטרוניקה, הינה מהחברות המובילות בישראל בתחום מיחזור פסולת אלקטרונית (Electronic Recycling) ונכסי IT. החברה אוספת מגוון ציוד ופסולת אלקטרונית, מחשבים, ציוד תקשורת, סוללות ומצברים, מחברות, מפעלים וארגונים גדולים לצורך מיחזור ידידותי לסביבה, שמירת אבטחת מידע ומקסום שווי שימוש. שורו הינה מהיצואניות הגדולות בישראל של כרטיסים ורכיבים אלקטרוניים, הנשלחים להמשך טיפול בבתי זיקוק גדולים בחו"ל, לשם מיצוי המתכות האל-ברזליות ומתכות יקרות המצויות בהם. החברה קנתה לעצמה מעמד מוביל בענף בזכות רמת המקצועיות, שירות מהיר ואמין ושמירה על מחירים תחרותיים.