התניית שירות ושירות ומשמעותו של כתב ויתור : יאן קליימן

בחורה עם מחשב נייד

ערעורים ,על פסק -דינו של בית המשפט המחוזי ,לפיו התקבלה בחלקה תביעת המערערת והבנק המשיב חוייב לפצותה בגין "מענקי מדד " שהתייחסו לשתיים ( מתוך שלושים ) תוכניות חיסכון ,שלטענתה אילצה הבנק לפתוח אצלו ,תוך שימוש באמצעי כפיה כלכלית והתניית שירות בשירות .בית המשפט קיבל את עמדת הבנק וקבע כי בית המשפט המחוזי לא בדק די הצורך באיכות הראיות שעליהן ביסס את הכרעתו העובדתית ,כי הבנק התנה היענות לבקשות האשראי של החברה בפתיחת תוכניות חיסכון על שמות בעליה .כן קבע בעניין ההתיישנות כי עפ"י המבחן שנקבע בפרשת בוני התיכון ,מירוץ תקופת ההתיישנות החל במועד שבו אישר הבנק את בקשת בעליה של החברה לפדיונן של כל תוכניות החיסכון ,מבלי להתנות את משך האשראי בפתיחתן של תוכניות חדשות .

בעניין כתב הוויתור קבע בית המשפט כי לחברה היה עניין ממשי וצורך חיוני להתקשר בהסדר .היא היתה נתונה במשבר מתמשך ונזקקה להגדלת מסגרת האשראי שהבנק העמיד לה .הבנק – במטרה לסייע לה להיחלץ מן המשבר -הסכים להעניק לה אשראי נוסף ,בסכום העולה כדי 6 מיליון ש"ח , בלי שתידרש להמציא לבנק ביטחונות נוספים , וכן ויתר על זכותו להעמיד את החובה הישן לפירעון מיידי .אך הבנק התנה את הענקת ההטבות הללו בכמה תנאים ,ובהם קבלת כתב הוויתור .בנסיבות העניין לא היה בדרישת הבנק משום שרירות ,או ניצול לרעה של כוחו העדיף .בהסכמתו להסדר המטיב עם החברה ,נטל הבנק על עצמו סיכון לא מבוטל ,ובנסיבות אלו אין לומר ,כי דרישתו להסיר מעל דרכו חשש לטענות ומענות מצד החברה לגבי חשבונות העבר היתה בלתי סבירה .החברה ובעליה קיבלו על עצמם למלא את תנאי הבנק ,ובמסגרת זו גם חתמו על כתב ויתור .

התניית שירות שהלקוח מעוניין בקבלתו ,בקניית שירות אחר שהבנק מעוניין למוכרו ,עשויה להיות מוצדקת אם בין השירות המבוקש ולבין התנאי מתקיים קשר עסקי סביר .בהיעדר קשר כזה , התניית שירות בשירות מפרה את האיסור הקבוע בסעיף 7 (א) לחוק הבנקאות .הפרת האיסור מהווה עבירה ,שהבנק וכן עובדיו עלולים להיענש עליה ,ואם כתוצאה מאילוצו להיכנע להתניה האסורה נגרם ללקוח נזק , קמה לו עילה לתבוע את נזקו מן הבנק .

יאן קליימן ייעוץ ארגוני – פיננסי מפיק חוות דעת מומחה מעל 20 שנה ,כולל עדויות עד מומחה .

קלייימן יאן
קליימן יאן ייעוץ . יאן קליימן ייעוץ . יאן קליימן משכנתאות . קליימן יאן הכוונה וייעוץ