השכנים מסרבים להשתתף בזיפות שאלתם? העורך דין משיב: כששכנים מסריבם להשתתף ביזפות הגג, כשהקבלן לא מוסר דירה בתאריך היעד 'בגלל תשתיות' ועוד…

בחורה עם מחשב נייד

שאלה: יש לי דירה עם גג משותף לכל הדיירים, יש צורך לזפת את הגג, הגעתי להסכם עם ועד הבית שאני מזפת מכספי ובתמורה לכך אוכל לבנות על הגג. 1. כמה שכנים אני צריך כדי שיהיה לי אישור לבניה? 2. אם שכן אחד מסרב לאשר, האם יש לו זכות תביעה כלשהיא? 3. האם שכנים שכבר בנו על הגג גם נכללים באלו שצריך את האישור שלהם?

תשובה: ראשית הייתי ממליץ לך להסתייע בעורך דין שכן משאלתך לא ברור האם הזכויות באותו גג שייכות לך, לדיירים אחרים, או לכלל הדיירים ובעצם לרכוש המשותף, כאשר עורך דין איתו תתייעץ פרטנית יוכל לדעת מעיון בנסח הטאבו מה מצב הזכויות.
במידה והזכויות בגג אינן בבעלותך רק אישור של כל בעלי הזכויות יוכל להעבירן לבעלותך, במידה והזכויות שייכות לך ואתה רק זקוק לאישורים, אינך חייב לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות כפי שציינתי בטורים קודמים בנושא, ובתנאי שקניינם לא יפגע.

שאלה: קניתי דירה על הנייר לפני שנתיים וחצי והייתי צריך לקבל אותה לפני ארבעה חודשים. האם על פי חוק אני אמור לקבל שכירות כאשר טענת החברה שהם סיימו את הבניה אלא שזה מתעכב בגלל תשתיות?

תשובה: לכאורה, עומדת לך זכות תביעה כנגד החברה הקבלנית לקבלת החזר על השכירות שנכפתה עליך בגלל האיחור במסירת הדירה וכן פיצוי ללא הוכחת נזק אם לא תוכל להוכיח שנכפתה עליך שכירות, לפי סעיף 5א לחוק המכר דירות, שקובע: לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר, זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה: 1. סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד; 2. סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך. הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. תשומת ליבך לכך, שבמידה וערכת שינויים בדירה אותם היה על הקבלן לבצע בצורה חריגה מהמפרט המקורי, ייתכן ואלו ייכנסו תחת סעיף זה.

שאלה: מה משמעותם של שני הקווים שמשורטטים לפעמים על גבי שיקים, (קרוס)?

תשובה: במרכז השיק מעל שם הנפרע מופיע שרטוט שנהוג לכנותו "קרוס" (//). תוצאות השרטוט הן, שהבנק הנמשך יכבד את השיק רק אם יוצג לו לשם פירעון על ידי בנקאי. במילים אחרות: השרטוט מונע מאוחז השיק לסור לבנק הנמשך בעצמו ולבקש תמורת השיק כסף מזומן אלא הוא מחייב את האוחז לפנות אל בנק, בין הבנק הנמשך ובין כל בנק אחר, ולפתוח אצלו חשבון, על מנת שהבנק יגבה בעבורו את סכום השיק מחשבון המושך ויזכה את חשבונו בסכום שגבה.

עוד נועם קוריס - תל אביב 72018