בנק שהציע ללקוח הסדר לפיו יופחת חובו , והלקוח לא הגיב להצעה ,רשאי לחזור ממנה – יאן קליימן

בחורה עם מחשב נייד

הכותרת "סדר – דין – מקוצר " לא תימחק אם הבנק צרף לתביעה ראשית ראייה בכתב , וכן פרט את דרך חישוב החוב או את האינפורמציה הנדרשת לשם חישובו .בכדי לקבל רשות להתגונן יש לפרט הטענות ,ולא לטעון בכלליות ועל דרך הסתם .חיוב חשבון עו"ש הנמצא ביתרת חובה בתשלומי הלוואה אינו מהווה פירעון להלוואה ,אלא אם הצדדים הסכימו על-כך ביניהם .הבנק המשיב הגיש תביעה בסדר דין מקוצר בה הוא תובע מהמבקשת 1 לשלם את חובה הנובע הן מיתרת חובה בחשבון העו"ש שניהלה אצלו ,והן בגין 5 הלוואות שניתנו לה ולא הוחזרו במלואן .כן תובע הבנק את המבקשים 2-3 ,שהם ערבים לחברה המבקשת 1 .המבקשים טוענים כי יש למחוק את הכותרת סדר-דין-מקוצר מכתב התביעה ,שכן הבנק , לטענתם , לא צרף די מסמכים ולא פרט כנדרש את תביעתו .לחלופין הם מבקשים ליתן להם רשות להתגונן ,שכן ,לטענתם ,התנאי לפיו לבנק מותר להעמיד החוב לפירעון מיידי הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד ,הבנק עשה מעשים שלא יעשו בחשבון המבקשת 1 ושינה יתרונותיה של אימת שהחשב הכללי ערך בדיקה בחשבונות ,הבנק הפר הסכם להזרים אשראי נוסף לחברה ,הלוואות נפרעו שכן חשבון העו"ש של החברה חוייב בסכומי התשלום .

נקבע , מציין יאן קליימן , ראשית דבר , בית המשפט דחה את הבקשה למחיקת כותרת .אין הבנק צריך לצרף את המסמכים כולם ,אלא די בראשית ראיה בכתב ,וזאת עשה הבנק .נוסף ,פרט בכתב התביעה את דרך חישוב החוב כנדרש .לגבי בקשת הרשות להתגונן ,הרי שי לדחותה .לעניין הטענה בדבר תנאי מקפח , הרי הטענה נטענה בכלליות ובדרך סתם ,תוך העתקת טענות היועץ המשפטי לממשלה מהליך אחר העוסק בסוג חשבון שונה לחלוטין .כן ,כבר נקבע כי תנאי המאפשר לבנק להעמיד אשראי לפירעון מיידי עפ"י שקול-דעתו הבלעדי ובלא התרחשות מאורע מיוחד ,אינו מקפח .אין ללקוח זכות קנויה לקבל אשראי מהבנק ,והאחרון רשאי מפעם לפעם לשקול מחדש את מתן האשראי ללקוח .

הטענה שהבנק עשה בחשבון מעשים ,שלא יעשו נטענה בכלליות וללא פרוט .המבקשים טוענים כי העדר הפרוט נובע מהעדר מסמכים .אם כך ,מדוע לא התבקשו המסמכים מהבנק ? טענה כללית וסתמית אין בה די ,מה גם שהטענה נטענה בתצהיר של המבקש 3 ,בעוד הוא אומר במפורש שהוא שמע על-כך מהמבקשת 2 ,שכלל לא טרחה לתת תצהיר משלה .לכן טענה זו נדחית , מסביר יאן קליימן .

לגבי הטענה כי הבנק הפר הסכם עם החברה להזרמת אשראי נוסף , הרי שגם טענה זו נטענה בכלליות ועל דרך הסתם .מהו גובה האשראי שהובטח ? מתי נערך ההסכם ? עם מי ? מדוע לא בכתב ? לשאלות אלו ואחרות אין התייחסות ,לכן הטענה נדחית , מציין קליימן יאן .לגבי הטענה כי ההלוואות נפרעו שכן חשבון העו"ש חוייב בגינן ,הרי שכבר נקבע כי כאשר חשבון העו"ש ביתרת חובה , חיובו בגין תשלומי הלוואה הוא בסך הכול פעולה חשבונאית ,ואין בה משום פירעון הלוואה ,כל עוד לא קבעו הצדדים אחרת .

מכאן שכל טענות המבקשים נדחות ,לכן נדחית בקשתם למתן רשות להתגונן וכן נדחתה הבקשה למחיקת הכותרת .בנק שהציע ללקוח הסדר לפיו יופחת חובו , והלקוח לא הגיב להצעה ,רשאי לחזור ממנה .הבנק המשיב הגיש תביעה בסדר-דין -מקוצר נגד המבקשים בגין חוב בחשבונותיהם בבנק המשיב .המבקשים טענו כי קיים הסכם בינם לבין הבנק , לפיו סכום החוב קטן הרבה יותר מסכום התביעה .כן טענו , כי הבנק פעל בחשבונותיהם בתאום עם אביהם המנוח ברכישת מניות וניירות – ערך ,אך מבלי שהבנק קיבל את הרשאתם לכך .עוד טענו כי המסמך עליו מסתמך הבנק , ובו מודה אביהם המנוח בחוב , נחתם תוך כפיה ועושק .

נקבע , מציין קליימן יאן , כי ההסכם לו טוענים המבקשים בדבר סכום חוב קטן יותר מהתביעה לא נכרת .אמנם הבנק הציע לאביהם המנוח את ההסדר ,אולם הוא לא ביצע קיבול להסכם .ההצעה פקעה הן משנפטר האב , והן משהוגשה התביעה ובכך הודיע הבנק למבקשים כי הוא חוזר בו מהצעתו .לגבי הטענות האחרות ,הרי מן הראוי לבררן ,לכן ניתנת למבקשים הרשות להתגונן .

yankleiman.co.il

קלייימן יאן
קליימן יאן ייעוץ . יאן קליימן ייעוץ . יאן קליימן משכנתאות . קליימן יאן הכוונה וייעוץ