דמי הבראה 2018: כמה תקבלו השנה ואיך מחשבים?

מרבית המעסיקים משלמים דמי הבראה בחודשי הקיץ. למה נועד תשלום דמי ההבראה, כמה אתם אמורים לקבל ומתי? מדריך

מאת: עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה של איגוד לשכות המסחר

מרבית המעסיקים במשק נוהגים לשלם את דמי ההבראה במהלך חודשי הקיץ. הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, ובצו ההרחבה שהוצא לו ואשר חל על כלל המשק. אז כמה תקבלו בתלוש השנה, ומה קורה אם טרם הגעתם לשנת ותק אחת?

במקור, דמי ההבראה נועדו למימון שהייה של העובד בבית הבראה אך מזה שנים רבות שהתשלום מחושב ומשולם במנותק מייעודו המקורי. בתאריך 1.7.18 נחתם הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה דמי הבראה במגזר הפרטי, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית. על פי ההסכם, הסכום לתשלום יום הבראה במגזר הפרטי נותר בגובה 378 ₪.

כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום העבודה.

טבלה ימי הבראה

שימו לב:

  • עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד שהשלים שנת עבודה יהיה זכאי לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
  • עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה.
  • לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
  • קצובת ההבראה תשולם בחודשי הקיץ, יוני-ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
  • בשנת 2016 הוארכה תקופת ההתיישנות לזכאות לדמי הבראה לאחר תום יחסי עובד מעסיק ל-7 שנים במקום שנתיים. משמע, עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד-מעסיק, למשך תקופת של 7 שנים מתום סיום עבודתו, וזאת במקום שנתיים בלבד, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.
  • חופשת הלידה (עפ"י חוק) צוברת ותק לעניין הבראה.

 .

האם מעסיק חייב לשלם דמי הבראה בדיוק במועד בו מלאה שנה לעבודתו של העובד?

לא. צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי עובד יהיה זכאי לדמי הבראה לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עם זאת, הוראה זו מתייחסת רק לתנאי הנדרש לצורך היווצרות הזכאות ולא למועד התשלום.

בצו ההרחבה ישנה הוראה ספציפית לעניין מועד התשלום ולפיה קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

מכאן, שאם המעסיק נוהג לשלם דמי הבראה ב-1 באוגוסט בכל שנה, ואינו נוהג לשלם דמי הבראה לעובד ברגע שהשלים שנת עבודה, הרי שהנוהג בפועל הוא המחייב לעניין מועד תשלום דמי ההבראה באותו מקום עבודה.

לדוגמה, עובד שהחל לעבוד במרץ 2011, והמעסיק משלם דמי הבראה ב-1 לאוגוסט 2012. במקרה כזה העובד יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה של 7.5 ימים עבור תקופה של שנה וחמישה חודשים, לפי הפירוט הבא: 5 ימי הבראה עבור השנה הראשונה, ו-2.5 ימים עבור 5 החודשים בשנה השנייה לעבודתו (מדובר בחלק היחסי מתוך 6 ימי הזכאות להבראה עבור השנה השנייה לעבודתו, שבה עבד עד ליום התשלום).

מחשבון דמי הבראה

איך מחשבים דמי הבראה? (שאטרסטוק / Shooting Star Studio)

כיצד יש לחשב דמי הבראה לעובד אשר היקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש ולעובד במשרה חלקית?

עובד במשרה חלקית או עובד שהיקף משרתו משתנה מחודש לחודש, זכאים לדמי הבראה לפי חלקיות משרתם המדויקת. עם זאת, אין בצו התייחסות לאופן חישוב חלקיות המשרה.

בית הדין לעבודה נדרש לשאלה זו של חישוב חלקיות המשרה (להלן גם: "אחוז משרה") וקבע כי את חלקיות המשרה יש לחשב לפי היחס שבין שעות עבודה בפועל לבין שעות העבודה במשרה מלאה. דהיינו, אם במקום העבודה נהוגה משרה מלאה של 42 שעות בשבוע, אחוז המשרה יתקבל מאחת משתי דרכי החישוב הבאות: מחלוקת מספר שעות העבודה השבועיות ב- 42 או מחלוקת שעות העבודה החודשיות ב- 182.

לגבי עובד לפי שעות שהיקף עבודתו משתנה מחודש לחודש נקבע כי חלקיות משרתו תקבע על בסיס משרה ממוצעת. כלומר, לפי היחס שבין ממוצע שעות העבודה בפועל במהלך שנים עשר החודשים האחרונים (סה"כ שעות העבודה בפועל במהלך 12 חודשים חלקי 12) לבין שעות עבודה במשרה מלאה). דהיינו, אחוז המשרה של עובד כאמור יתקבל מחלוקת שעות העבודה הממוצעות לחודש ב- 182 שעות.

 חשוב לציין, כי במרבית מקומות העבודה נהוגה משרה מלאה של 42 שעות שבועיות (182 בחודש). אולם, אם באותו מקום עבודה נהוגה משרה מלאה אחרת, יש לבצע את החישוב האמור על בסיס המשרה המלאה הנהוגה במקום העבודה. מכל מקום, יצוין כי בקביעת אחוז המשרה, מספר שעות העבודה במשרה מלאה לא יעלה על 182 שעות בחודש (42 שעות בשבוע), זאת, בהתאם לצו ההרחבה לקיצור שבוע עבודה ל- 42 שעות שבועיות החל על כלל המשק.

 לסיכום, דרך חישוב דמי הבראה לעובד במשרה חלקית הינה: חלקיות המשרה X תעריף הבראה ליום X מספר ימי הבראה המגיעים לעובד לפי וותק.

מה קורה במקרה של מחלה? (צילום: שאטרסטוק / Antonio Guillem)

האם עובד זכאי לדמי הבראה בתקופות בהן הוא נעדר מן העבודה כגון חופשה שנתית, מחלה, תאונה בעבודה, חל"ת, מילואים ועוד?

בצו נקבע כי לקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה לא תובא בחישוב היעדרות, בשל חופשה ללא תשלום, וכל היעדרות שבה לא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק. אולם למען הסר ספק הובהר בצו כי תקופת חופשת לידה על פי חוק מזכה בדמי הבראה.

אם כך, עובד זכאי לדמי הבראה בתקופת חופשת לידה על פי חוק בעוד שחופשה ללא תשלום איננה מזכה בדמי הבראה. הצו מסדיר באופן מפורש ומלא את נושא הזכאות בשני המקרים, ומותיר את השאלה פתוחה לגבי יתר תקופות ההיעדרות. עם זאת, נוכח הלאו לגבי חל"ת ניתן לומר הן לגבי כל היעדרות אחרת המזכה בשכר או בתחליף שכר:

חופשה שנתית- בחופשה שנתית בניגוד לחופשה ללא תשלום, העובד ממשיך לקבל שכר. מכאן שלדעתנו עובד זכאי לדמי הבראה במהלך היעדרות זו כל עוד הוא זכאי לדמי חופשה.

חופשת לידה- על פי צו ההרחבה עובדת זכאית לדמי הבראה בגין חופשת הלידה המוארכת של 26 שבועות

מחלה או תאונת עבודה- בהתאם לפרשנות המבחינה בין חל"ת לתקופת היעדרות בתשלום, במחלה המזכה בשכר, העובד יהיה זכאי לצבירת הבראה בגין תקופות היעדרו. אולם, אם מדובר במחלה, או בתאונת עבודה, שעבורן העובד לא זכאי לתשלום, ניתן לראות בתקופות אלה כחופשה ללא תשלום, שלא מזכה את העובד בדמי הבראה.

מילואים- על פי חוק הביטוח הלאומי (סעיף 276(א)(3)) דין תגמול המילואים כדין שכר עבודה. בהתאם לכך, ועל פי הפרשנות כי היעדרות המזכה בשכר מזכה גם בדמי הבראה, עובד הנמצא במילואים זכאי לדמי הבראה עבור תקופה זו.

שמירת הריון- על פי חוק עבודת נשים דין היעדרות עובדת בחודשי ההיריון, הוא כדין מחלה אם אישר רופא בכתב שמצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי, או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. מכאן שדין תקופת שמירת הריון שבגינה העובדת זכאית לדמי מחלה היא כדין מחלה על כל המשתמע מכך. לרבות זכאות לדמי הבראה. עם זאת, דין תקופה של שמירת הריון שבגינה העובדת זכאית לגמלה מן הביטוח הלאומי, נותר ללא הכרעה. סוגיה זו נדונה בבית הדין האזורי לעבודה שנתן פסקי דין סותרים בעניין.

למה זכאית עובדת בהריון? (צילום: שאטרסטוק / loreanto)

עובד פוטר מעבודתו יום לפני שמלאה שנה לעבודתו, במקום העבודה. המעסיק טוען כי העובד אינו זכאי לדמי הבראה כי לא השלים שנת עבודה האם המעסיק צודק?

כן, המעסיק צודק. גם מקום שנותר יום אחד להשלמת שנת עבודה, עובד לא יהיה זכאי לדמי הבראה, כך נקבע בפסיקת בית הדין האזורי לעבודה.

עם זאת, אם יוכיח העובד כי הפסקת עבודתו ארעה, כתוצאה מפעולה חסרת תום לב של מעסיקו, על מנת להתחמק מתשלום דמי ההבראה, ייתכן שבית הדין יפסוק אחרת.

האם מעסיק רשאי לפצל את תשלום דמי הבראה ולשלמו מידי חודש בשכר או לשלמו כחלק משכרו הכולל של העובד?

כן המעסיק רשאי, ובלבד שהעובד הסכים לתשלום באופן האמור. עוד נקבע בפסיקה כי כאשר תשלום דמי ההבראה משולמים כחלק מהשכר הכולל יש לעדכן את השכר הכולל עם עדכון תעריף יום הבראה.