law1234 - הבלוג של law1234

השמדת צוואה וזיופה

השמדת צוואה בשוגג סעיף 5(א) (2) דנה בפסלות יורש אשר הורשע בהעלמת או השמדת צוואה, או זיופה ותביעה על-פי צוואה מזויפת. ברור, שכוונת הסעיף הינה לפסלות יורש כאשר המעשים המנויים בסעיף נעשו. בכוונה פלילית, בכוונה לרמות, שאם לא כן- אף מעשים שנעשו בשוגג, כגון השמדה בשוגג של צוואה- היו גורמים לפסלות היורש, דבר שברור שאין כוונת […]

law1234

12/10/2014


השמדת צוואה בשוגג סעיף 5(א) (2) דנה בפסלות יורש אשר הורשע בהעלמת או השמדת צוואה, או זיופה ותביעה על-פי צוואה מזויפת.

ברור, שכוונת הסעיף הינה לפסלות יורש כאשר המעשים המנויים בסעיף נעשו. בכוונה פלילית, בכוונה לרמות, שאם לא כן- אף מעשים שנעשו בשוגג, כגון השמדה בשוגג של צוואה- היו גורמים לפסלות היורש, דבר שברור שאין כוונת הסעיף לכלול.

כמו-כן, סביר שהוראת סעיף 5(ב)המונעת פסלות במקרה שהמוריש מחל למי שהורשע בניסיון להרגו, תחול באופן רעיוני, אף על מי שהורשע כאמור בהוראת סעיף 5(א)(2), כך שאם מעשים אלה נעשו בצוואה שקדמה לצוואה האחרונה של המוריש (או נעשו עוד בחייו ולא לאחר פטירת המוריש)- לא יהיה בהם כדי לפסול את היורש מלרשת .