lilachlaw - הבלוג של lilachlaw

לילך סנג'רו עו"ד ומגשרת

יתרונות וחסרונות הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל- עו"ד לילך סנג'רו פרק ז' לחוק ההוצאה לפועל , תשכ"ז- 1967 מגדיר מהו איחוד תיקים וכיצד ניתן להגיש בקשה זו: בהליך זה יכול החייב לבקש לאחד את כלל התיקים הפתוחים נגדו בלשכות השונות מלבד תיק מזונות. לבקשתו יצרף החייב טופס איחוד תיקים ותצהיר המפרט את מצבו הכלכלי לרבות […]

lilachlaw

18/04/2018


יתרונות וחסרונות הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל- עו"ד לילך סנג'רו

פרק ז' לחוק ההוצאה לפועל , תשכ"ז- 1967 מגדיר מהו איחוד תיקים וכיצד ניתן להגיש בקשה זו:

בהליך זה יכול החייב לבקש לאחד את כלל התיקים הפתוחים נגדו בלשכות השונות מלבד תיק מזונות.

לבקשתו יצרף החייב טופס איחוד תיקים ותצהיר המפרט את מצבו הכלכלי לרבות חובות, תיקים התלויים ועומדים נגדו , הוצאותיו והכנסותיו.

בקשה לאיחוד תיקים אינה משהה את ההליכים כנגד החייב. רק עם מתן צו האיחוד ע"י רשם ההוצאה לפועל ישהו ההליכים. אעפ"י כן, יכול רשם ההוצאה לפועל להורות בצו, על הפסקה או השהייה של כל ההליך שננקט נגד החייב  מטעמים מיוחדים שיירשמו ולתקופה שלא תעלה על 60 יום.

רשם ההוצאה לפועל ייתן צו איחוד רק לאחר חקירת יכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות כושר השתכרותו,ולאחר שהשתכנע כי החייב יוכל לפרוע את  בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק.

עם מתן  "צו איחוד" יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ( בכפוף לחריגים המופיעים בחוק).

רשם ההוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או עפ"י בקשה, לדחות את בקשת האיחוד במידה והחייב מסר פרטים כוזבים בתצהיר גילוי המסמכים או בחקירת היכולת או שהחייב לא המציא או לא גילה את מלא הידע והנכסים שברשותו כנדרש עפ"י חוק.

במידה ונפתח כנגד החייב תיק נוסף לאחר מתן צו האיחוד, יודיע על כך החייב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד ומיד לאחר שהדבר נודע לחייב. התיק הנוסף יצורף לבקשת האיחוד.

העובדה שניתן צו איחוד, לא תעמוד לחייב במידה ואינו מקיים את צו התשלומים כסדרם. בכל שלב יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על פיזור התיקים בתיק האיחוד, להתנות את מתן צו האיחוד במתן ערובה ע"י החייב, ולהורות על נקיטה של כל הליך עפ"י חוק וכן לקבוע את תנאי פירעון החוב.

אעפ"י שאיחוד התיקים מאפשר לחייב לשלם תשלום חודשי נמוך יחסית, הליך זה יכול להימשך שנים רבות ולבנתיים, החובות מכפילים ומשלשים את עצמם. לדוגמא, במקרה בו  נפתח כנגד החייב תיק בסכום של 50,000 ₪, סכום החוב יכול להגיע אף ל250,000 ₪ בחלוף מס' שנים ולהביא לעיקול ביתו של החייב ומכירתו ע"י כונס נכסים.

לפיכך, רצוי כי החייב ישתמש בהליך זה כל עוד הוא נמצא במצב כלכלי שאינו מאפשר לו להחזיר את חובותיו.

עם שיפור במצבו הכלכלי של החייב, רצוי כי החייב יפנה לנושיו, באמצעות עו"ד הבקיא בתחום זה, ויסדיר את חובותיו בהסכמי פשרה מול הנושים היכולים להפחית משמעותית את חובותיו ולבטל את ההגבלות שהוטלו עליו.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לטלפון: 054-2160881.

בקרו באתר: http://www.sangero-law.com

מחיקת חובות

מחיקת חובות