law1234 - הבלוג של law1234

האם יש לקרובי הנפטר זכות מיוחדת בדירת המוריש?

תרחיש: גלית ומשה , זוג נשוי, חיו בדירה שירש משה מסבתו. משה נפטר בגיל צעיר יחסית . הוריו של משה התגוררו עם בני הזוג בבית. בנוסף נולדו לבני הזוג ילדים , ובן הזקונים , יאיר, עדיין התגורר בבית עם חברתו, שיר. משה נישל בצוואתו את כל בני המשפחה מירושתו , עקב סכסוך עתיק יומין אשר […]

law1234

26/06/2014


תרחיש: גלית ומשה , זוג נשוי, חיו בדירה שירש משה מסבתו. משה נפטר בגיל צעיר יחסית . הוריו של משה התגוררו עם בני הזוג בבית. בנוסף נולדו לבני הזוג ילדים , ובן הזקונים , יאיר, עדיין התגורר בבית עם חברתו, שיר. משה נישל בצוואתו את כל בני המשפחה מירושתו , עקב סכסוך עתיק יומין אשר לא בא על פתרונו לפני מותו . משה השאיר את כל רכושו ל"אגודת עולי אוקראינה" כדי לסייע לעולים במצוקה . האם יש לקרובים ולשיר זכויות מיוחדות המתירות להם להתגורר בבית למרות שנושלו מן הירושה ?

תשובה : אם גלית , הוריו של משה , יאיר ושיר גרו ערב מותו של משה , הם רשאים להוסיף לגור בבית לתקופה של שלושה חודשים לאחר מותו . אילו לא נושלו והיו בין היורשים , הייתה להם הזכות כנגד היורשים האחרים להתגורר בבית שישה חודשים.

ומה יקרה לאחר תום שלושת החודשים ? 

כעבור תשעים יום מיום מותו של משה , פונים היורשים ותובעים את פינוים של כל המתגוררים בדירה . האם תתקבל דרישה זו ?

תשובה : שיר , אשר איננה קרובה של משה , מאבדת את הזכות להישאר בדירה לאחר תום התקופה . לפי החוק , בן זוגו , ילדיו והוריו של הנפטר שהתגוררו עמו ערב מותו רשאים להוסיף לגור בדירה כשוכרי היורשים . המשמעות היא שגלית , כבת זוגו של משה , וכן הוריו ויאיר יכולים להמשיך לגור בדירה אם ישלמו שכר דירה. יודגש כי קרובים אלו אינם בעלי הבית , אלא הם שוכרים מהיורשים . דמי השכירות ותקופת השכירות נקבעים בהסכם בין הנשארים בבית לבין היורשים, ובמקרה ואין הסכם בנמצא יקבע בית המשפט את תנאי הסכם השכירות.