אסיה - הבלוג של אסיה

"אזמין לסעודתי אושפיזין עילאין"

את מי תזמינו לסוכה? . . . הנה כמה כמה אישים בעלי משמעות לחיינו היומיומיים.

אסיה

25/09/2010


"בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כ"ג)

"ושמח בחגיך והיית אך שמח"

מי הם האושפיזין?

כתוב בספר הזוהר הקדוש: ישראל שיוצאים מבתיהם ונכנסים לסוכה לשמו של הקב"ה, זוכים שם ומקבלים פני השכינה. וכל שבעת הרועים הנאמנים יורדים מגן העדן ובאים לסוכה, ונעשים להם אושפיזין.

אברהם - חסד

לאברהם אבינו, היה אוהל גדול ולו ארבעה פתחים בכדי שכל עובר אורח יוכל להיכנס ולהתארח בקלות. גם אנו נלך בדרכו ונכניס אורחים לסוכה שלנו בשמחה.

יצחק - יגיעה

על יצחק אבינו מסופר שהיה חופר בארות. חפירת בארות הינה עבודה קשה מאוד, אך שכרה בצידה וזאת משום שבסוף מוצאים מים חיים. ומכאן אנו למדים: "יגעת ומצאת תאמין".

יעקב - אמונה

כאשר נפגש יעקב אבינו עם בנו יוסף לאחר 22 שנה שלא ראהו אמר: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". יהודי מאמין ויודע כי ה' הוא אלוקינו, זה שבורא את העולם ומנהיגו וכל מה שעושה ה' הכל לטובה.

משה - התורה

תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב. במעמד הר סיני קיבלנו את התורה הקדושה. משה רבינו העביר אותה לכל העם. ומאז ועד היום התורה עוברת בירושה מדור לדור ושייכת לכל יהודי באשר הוא. וכמובא בפרקי אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים . . ." עד ימנו אלה.

אהרון - אהבת ישראל

על אהרון הכהן הגדול אמרו חז"ל, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון לא רק שאהבה אותם בלב, אלא גם דאג שיתקרבו אל ה' ואל תורתו.

יוסף - סליחה

יוסף הצדיק נמכר על ידי אחיו וירד לגור לבד במצרים. שנים רבות סבל יוסף, אך למרות הכל הוא החזיר לאחיו טובה תחת הרעה, וסלח להם בלב שלם ודאג להם. מיוסף נלמד לסלוח ולגמול טובות.

דוד - הכרת הטוב

דוד המלך כתב את ספר התהילים. בספר זה משבח ומהלל את ה' יתברך, על כל הטוב והחסד שעשה עימו. גם לנו ה' עושה הרבה טוב וחסד ולכן עלינו לשבח לאדון הכל יום יום.