עדכון למעסיקים בדבר העסקת בני נוער לקראת חופשת הקיץ 2018

 1. גיל מינימום להעסקת עובד בחופש מהלימודים: 14 שנים. בגיל שמעל 14 ופחות מ15, מותר להעסיק רק בחופשות מהלימודים. במהלך שנת הלימודים החוק מתיר העסקת בני נוער מגיל 15 בלבד.
 2. שעות עבודה:
 • מתחת לגיל 16- עד 8 שעות ביום ו40 שעות בשבוע.
 • מעל גיל 16 – עד 9 שעות ביום ו40 שעות בשבוע.

אין לחרוג מהוראות אלו. החוק אוסר על העסקת בני נוער בשעות נוספות.

 1. עבודה לילית: החוק אוסר העסקת בני נוער שגילם פחות מ-16 אחרי השעה 20.00 בערב ולפני השעה 8.00 בבוקר. בחופשים, החוק מתיר העסקתם של בני נוער בגילאי 16 עד 18 עד השעה 24.00 לכל המאוחר ובלבד שהמעסיק מחוייב לדאוג להסעת הנער לביתו לאחר השעה 23.00.
 2. תנאים להעסקת נער:
 • אישור רפואי עדכני בחתימת רופא המשפחה.
 • תעודת זהות של הנער או של הוריו

החוק מחייב את המעסיק לשמור עותק מהמסמכים הנ"ל במשך כל תקופת ההעסקה.

 1. עדכון הנער בזכויותיו:

החוק מחייב מעסיק להעניק לנער המועסק על ידו טופס המפרט את תנאי העסקתו של הנער, שכר, ממונה ישיר, תחומי אחריות ופרטי המעסיק, לרבות דרכי התקשרות.

 1. שכר: מחשבון שכר מינימום מטעם משרד העבודה.
 2. איסור העסקת נער ביום המנוחה השבועי: יום המנוחה נקבע על פי דתו של העובד (ששי, שבת או ראשון). החוק קובע מנוחה שבועית כ 36 שעות לפחות בין שבוע העבודה לזה שאחריו.
 3. הפסקות: החוק מחייב מעסיק להעניק לבן נוער המועסק אצלו הפסקה של 45 דק' כל 6 שעות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. אם העובד מחוייב להיות בעסק בזמן ההפסקה, התשלום בגינה יחול על המעסיק. אם העובד רשאי לצאת מהעסק בזמן ההפסקה, התשלום בגינה יהיה על חשבונו.
 4. תשלום בגין תקופת ניסיון, הכשרה, התלמדות, הכנה ו"ישיבות עבודה": החוק מחייב מעסיק לשלם לנער בגין העסקתו בזמן ההתלמדות, החל מהשעה הראשונה. זאת, גם אם התקיימו מחוץ לגבולות בית העסק.
 5. נסיעות: המעסיק מחויב לשלם את הוצאות הנסיעה של הנער ממקום מגוריו ועד למקום העבודה, עד ל22.6 ₪ ליום עבודה.
 6. חובת רישום שעות: חובה זו חלה על המעסיק לביצוע מדי כל יום עבודה. אם הרישום נעשה באמצעות שעון נוכחות, יש לאשרר את הפלט מדי יום באמצעות חתימה משותפת של הנער והמעסיק.
 7. איסור הטלת קנסות: החוק אוסר הטלת קנסות או עונשים על בני נוער, לרבות בצורה של ניכוי משכרם.
 8. תנאים סוציאליים: קופות גמל – החוק פוטר מעסיקים מהפקדה לקופת גמל עבור בני נוער, זאת ככל שאין באותו מקום עבודה הסדר פנסיוני מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה (שאינו צו ההרחבה לפנסיה חובה).
 9. מיסים:
 • דמי ביטוח לאומי – חובת תשלומם על המעסיק בלבד (בשיעור מופחת). הנער עצמו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ואין לנכותם משכרו.
 • מס הכנסה – הכנסתו של הנער מחוייבת במס הכנסה בכפוף לנקודות זיכוי שתקבענה לפי גילו המדויק.
 1. אכיפה
 • החוק מטיל שורה של קנסות על הפרת חוק עבודת נוער שנע בין 5,050 ועד 35,830 ₪.
 • בנוסף, ישנם קנסות ספציפיים שנקבעים לפי סוג ההפרה וכן קנסות מנהליים ועיצומים כספיים אחרים.
 • החוק מטיל על המעסיקים אחריות פלילית בנוגע להפרת חלק מחוקי העסקת בני נוער וקובע עונש מירבי של עד שנת מאסר.

לתשומת לבכם, המידע הנ"ל אינו מיועד להחליף יעוץ משפטי וניתן באופן כללי בלבד. בכל שאלה או בעיה יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי ממוקד מידי עו"ד.

 מקור: שירות התעסוקה הישראלי